Portal Projektanta
(GEO-INFO i.Projektant)

Aby móc skorzystać z modułu konieczne jest dostarczenie do Łódzkiego Ośrodka Geodezji dwóch egzemplarzy, wypełnionej i podpisanej umowy. Wzór można pobrać klikając na poniższy link. Po podpisaniu umowy przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, informacje niezbędne do zalogowania zostaną Państwu przesłane na adres email wskazany w umowie.

UWAGA:

    • W nowym wniosku o koordynację pole “Mapy do celów projektowych” należy uzupełnić numerem przepisanym z pieczątki z pozycji “Identyfikator ewidencyjny zasobu – operatu technicznego”.
      Przykład: P.106102 9.2018.1394

Przejdź do Portalu Projektanta

Umowa do pobrania

Regulamin Portalu SIT

Informacja dotycząca map stanowiących załącznik do wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej dla projektowanych sieci.

Do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć propozycję tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Zgodnie z powyższym na planie sytuacyjnym będącym załącznikiem do wniosku mogą znajdować się tylko obiekty projektowane, które podlegają opinii na naradzie koordynacyjnej.

Mapa zawierająca cały plan zagospodarowania działki może stanowić jedynie dodatkowy załącznik.

Skip to content